اساسنامه انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان
 اساسنامه انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان

فصل اول – کلیات واهداف
ماده 1                                                           
نام سازمان مردم نهاد مورد، نظر انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار " انجمن " نامیده می شود .
ماده 2
نوع فعالیت :  کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر دولتی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
ماده 3 : محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.
ماده 4 : محل اصلی انجمن در استان  تهران – شهرستان تهران –به نشانی : شهرک محلاتی مجتمع نخل واقع است ودر صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات درسایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.
ماده 5 : تابعیت انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده 6 : مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.
ماده 7 : دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 10/000/000 ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.
ماده 8:  هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل، قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده 9: اهداف انجمن عبارتند از :
الف : کلیات
- حمایت از حقوق و شاٌن و کرامت جانبازی وگسترش و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس وایثارگری، ارتقاءسطح سلامت جسمی، روحی و روانی جانبازان نخاعی و جلوگیری از افزایش آسیب دیدگان جنگی.

ب  :روش اجرای هدف

  - شناسایی جذب و مشارکت دادن جانبازان نخاعی در جهت اهداف انجمن – شناسایی، جذب و مشارکت دادن نیروهای مستعد و معتقد به اهداف انجمن – تلاش و پیگیری جهت تحقق مطالبات بحق جانبازان نخاعی – مطالعه وارزیابی و اجرایی کردن قوانین موضوعه کشور جهت دفاع و تحقق حقوق جانبازان نخاعی.
 - بررسی و مطالعه مشکلات و مسائل جانبازان نخاعی جهت پیشنهاد و تصویب قوانین مورد نیاز توسط مراجع ذیربط.
 - ارائه پیشنهادات و راهکار اجرائی جهت تحقق قوانین مربوط به جانبازان نخاعی به سازمانها و نهادهای ذیربط.
 - شناسایی و جذب کمکهای مردمی و غیره نقدی و اعتبارات مصوب و بکارگیری آن جهت نیل به اهداف انجمن.
 - پیگیری و احقاق حقوق و موضوع جانبازان نخاعی از مراجع و منابع بین المللی و دولتها و شرکتهای مشارکت کننده در جنگ تحمیلی.
 - تلاش، همکاری و تشریک مساعی در زمینه اقدامات صلح جویانه با سازمانهای بین المللی و تشکلهای صلح طلب و معلولین جنگی به  منظور پیشگیری از وقوع جنگ و خونریزی در راستای جلوگیری ازافزایش آسیب دیدگان جنگی.
- اهداف و برنامه های انجمن مغایرتی با قوانین موضوع نداشته و هماهنگ وهمسو با اهداف و برنامه های کشور تعیین، تدوین و اجرامی گردد و کلیه مسئولین و اعضاء آن ملزم به رعایت آن می باشند.
- چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاصی باشد "اقدام" پس از کسب مجوز صورت می گیرد.

ماده 10: شرایط عضویت:
   1 - فرد براساس قوانین موضوعه کشوری و لشکری جانباز نخاعی شناخته شود . 
  2 -  پذیرش اساسنامه     3 -  پرداخت حق عضویت    4 -  موافقت هیاًت مدیره

   انواع عضویت: رسمی ، کسانی که دارای شرایط عضویت باشند، ایشان دارای حق رای وکاندیداتوری هستند.
غیررسمی ،  کسانی که فاقد شرایط عضویت باشند و لیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند. ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند و حق عضویت پرداخت نمی کنند.
ماده 11 :  ارکان انجمن عبارتند از :
1- مجمع عمومی
2- هیأت مدیره
3- مدیر عامل
4- بازرس

ماده 12 :مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را دارا است :
1- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس.
2- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن.
تبصره : تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده 13: مجمع عمومی عادی :
مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 14:
مجمع عمومی عادی سالانه در بهمن ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره : 1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی "نصف به علاوه یک" آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 روز تشکیل و باهر تعداد اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2: مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هرزمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس ها یا به درخواست یک پنجم اعضاء – در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگززاری مجمع عمومی عمل ننماید – تشکیل می گردد.
تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشارحداقل 10 روز وحداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.
تبصره 4- روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها "روزنامه جمهوری" می باشد.

 ماده 15 : وظایف مجمع عمومی عادی
1- انتخاب هیأت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل . . . )
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس ( ها )
3- تعیین خط مشی کلی انجمن؛
4- بررسی  و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
5- تصویب تراز نامه و بودجه انجمن،
6-  تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها ودعوتنامه ها،
7- عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان،
8- تعیین حق عضویت،
9- تصویب انتشار نشریه.

ماده 16: مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .
1- بادرخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
2- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.
تبصره 1- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که  حق رای دارند تشکیل می گردد.
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 ماده 17: وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1- تصویب تغییرات اساسنامه
2- بررسی و تصویب یا رد انحلال
3- تغییر در میزان سرمایه
4- انحلال قبل از موعد
5- هرگونه تغییر در ماهیت

 ماده 18:مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 1: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره 2: رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.
تبصره 3: مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 19 : هیات مدیره:
انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر اصلی و دو نفر علی البدل خواهد بود.
تبصره1: جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته وتصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 2 : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 5 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 3: دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

 ماده 20: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هردلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده درمهلت قانونی جهت تکمیل تعداد با قیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21:هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 5 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
 ماده 22 :اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخابات شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.
تبصره 1: هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج، یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخابات نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
تبصره 2: مدیر عامل نمی تواند در عین حل رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.
تبصره 3 : هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره 4 :هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضاء هیات مدیره تعریف نماید.
 
ماده 23 :
هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.ماده 24 :هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخصی دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام ومعامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن، انجام دهد .
همچنین هیات مدیره موظف است ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .
تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.
تبصره 2 : هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات ویا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ 10000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راساً اقدام نماید.
 ماده 25 :انجمن دارای 2 نفر بازرس اصلی 2 نفربازرس علی البدل می باشد. که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. ماده 26 : اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.1-کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند.2-مدیران و مدیر عامل انجمن.3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.4-همسر اشخاص مذکور در بند 2. ماده 27 :وظایف بازرس به شرح زیر است:بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.2-مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.3-گرارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.4-اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.5-سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند. ماده 28 :بازرس می تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید. ماده 29 :هیئت مدیره مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده‌اند در مسئولیت خود باقی خواهد بود.ماده 30 :مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.تبصره 1: عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.تبصره 2: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیرعامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.تبصره3: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار، با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. ماده 31 :مدیرعامل، مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:1-نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.2-استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت مدیره.3-نگهداری دارایی اموال، حساب ها ، اسناد و دفاتر موسسه.4-اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.5-ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش بهبود و هماهنگی در فعالیت ها، به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.6-تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره.7-نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی.8-پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره.9-انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود. ماده 32 :حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیئت مدیره تعیین می شود.در صورت که مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده 33: بودجه انجمن از طریق ذیل تاًمین می شود:
   1- کمکهای مردمی - حق عضویت اعضاء.    
   2- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و    
   غیر دولتی  داخلی و خارجی با رعایت ضوابط.


ماده 34 :
 انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی، حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.
تبصره 1- هیائت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانکهای رسمی اقدام نموده و کلیه در آمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد برهزینه های جمعیت را در همان حساب نگهداری نماید. چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود باشد در همان حساب نگهداری نمایند.تبصره 2- سال مالی انجمن مطابق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اردیبهشت ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.تبصره3- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.تبصره4- مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید. 

ماده 35:هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید. 

ماده 36:هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

 ماده 37:انجمن دارای سربرگ مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.تبصره- هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد. 

ماده 38:انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیات مدیره تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارای انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.تبصره1: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد واگذار نماید.تبصره2- تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.تبصره3- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.تبصره4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید. 

ماده 39:چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید. 

ماده 40:به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین‌نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 41:این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ .............. مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.

 

** دانلود فرم عضویت در انجمن جانبازان نخاعی «اینجا»

** دانلود اساسنامه انجمن جانبازان نخاعی  «اینجا»

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳