رییس هیئت مدیره انجمن: حسین اسرافیلی09121224919

مدیرعامل انجمن: مهدی اسدزاده 09125849205

نایب رییس هیئت مدیره: حسن ابوطالبی 09121096628

عضو هیئت مدیره: حمیدرضا مداح 09153172411

عضو هیئت مدیره: محمدجعفری 09171114625

عضو هیئت مدیره: موسی گل محمدی 09123789402

عضو هیئت مدیره: عنایت اله آطاهریان 09121486457ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳