حسین اسرافیلی، رییس هیئت مدیره انجمن: 09121224919

آدرس ایمیل: Esrafilih@yahoo.com --------------------------------------------------------------------------------------

 

مهدی اسدزاده بوالحسنی، مدیرعامل انجمن: 09125849205

آدرس ایمیل: asdzade1343@gmail.comارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳