پرداخت مطالبات مربوط به هزینه های درمانی، بستری و دارویی جانبازان نخاعی آغاز گردیده و جانبازان می توانند با مراجعه به بنیادشهید منطقه خود، اسناد و فاکتور هزینه های خود را جهت پرداخت آن تحویل نمایند.

پرداخت مطالبات مربوط به هزینه های درمانی، بستری و دارویی جانبازان نخاعی آغاز گردیده و جانبازان می توانند با مراجعه به بنیادشهید منطقه خود، اسناد و فاکتور هزینه های خود را جهت پرداخت آن تحویل نمایند.

به گزارش کمیته بهداشت و درمان انجمن جانبازان نخاعی، آن دسته ازخواهران و برادران نخاعی که صورت حساب خدمات درمانی - دارویی وبستری خود را راسا پرداخت نموده اند و تاکنون نتوانسته اند آن را از بیمه دریافت نمایند، با دردست داشتن اسناد و مدارک شامل صورت حساب و فاکتور های معتبر به بنیاد محل پرونده خود مراجعه و به معاونت بهداشت و درمان منطقه تحویل نمایند تا نسبت به پیگیری و پرداخت آن اقدام لازم انجام گیرد.

کمیته بهداشت و درمان انجمن از جانبازان نخاعی خواسته است تصویری از مدارک هزینه های مربوطه را جهت اطلاع و پیگیری به فکس انجمن به شماره ( 02122418432 ) ارسال نمایند.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳