روایت عجیب از جانباز قطع نخاعی که ۲۴سال بدون کمک دست و پا روی یک تخت بی حرکت زندگی می کند.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳