باپیگیری و هماهنگی انجمن با معاونت بهداشت و درمان و سرپرست معاونت فنی بیمه دی طبق نامه فوق خدمات مذکور با هر تعدادجلسه که پزشک متخصص تجویز نماید در سراسر کشور انجام پذیر می باشد.

 قابل توجه جانبازان عزیز نخاعی:

بنا بر گزارشات ارسالی به انجمن مبنی بر اختلال و ایجاد محدودیت در تعداد جلسات درمانی (خدمات فیزیوتراپی و پانسمان زخم ) که توسط مراکز خدماتی طرف قرارداد با بیمه دی ایجاد گشته بود به استحضار می رساند با پیگیری و هماهنگی انجمن با معاونت بهداشت  و درمان بنیاد و سرپرست معاونت فنی بیمه دی، طبق نامه زیر خدمات مذکور با هر تعداد جلسه که پزشک متخصص تجویز نماید در سراسر کشور انجام پذیر می باشد.

* روابط عمومی انجمن جانبازان نخاعی

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳