در این جلسه، از سوی کمیته مناسب سازی انجمن دو موضوع مشخص مطرح گردید: ۱_ طرح تحقیقات صفر صفر کردن بر و کف ساختمان ها در ساخت و سازهای آینده. ۲- آموزش دوره ای مهندسین سازمان نظام مهندسی.

جلسه نمایندگان انجمن جانبازان نخاعی و انجمن راست قامتان با سازمان نظام مهندسی تهران در زمینه مناسب سازی فضای شهری برگزار شد.
بنا بر این گزارش به دنبال مکاتبات متعدد با سازمان نظام مهندسی برای بررسی مسائل و مشکلات مناسب سازی محیط شهری، طی جلسه ای مقدماتی با آقای مهندس همدانی مشکلات مناسب سازی فضای فیزیکی شهر مطرح و موارد از آن بررسی قرار گرفت.
پس از آن جلسه، با هماهنگی مهندس خوش گفتار و دعوت رسمی سازمان نظام مهندسی از کمیته مناسب سازی انجمن جانبازان نخاعی، جلسه هماهنگی بین اعضای کمیته در محل انجمن و در تاریخ 25 شهریور ماه بر گزار گردید و در نهایت نیز در تاریخ 26 مهر با حضور اعضای کمیته مناسب سازی و هیئت مدیره سازمان مذکور، نشست مشترکی در سالن کنفرانس سازمان نظام مهندسی به منظور پیگیری و بررسی مسائل این حوزه برگزار شد.
در این جلسه، از سوی کمیته مناسب سازی انجمن دو موضوع مشخص مطرح گردید:
۱_ طرح  تحقیقات صفر صفر کردن بر و کف ساختمان ها در ساخت و سازهای آینده.
۲- آموزش دوره ای مهندسین سازمان نظام مهندسی.
گزارش تفصیلی این جلسه که از سوی خانم دکتر امینی، عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان تهیه گردیده به شرح زیر اطلاع رسانی می گردد.

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳