مدیرعامل مدیره انجمن: حسین اسرافیلی09121224919

رییس هیئت مدیره: حسن ابوطالبی 09121096628

نایب رییس هیئت مدیره: عنایت اله آطاهریان 09121486457

عضو هیئت مدیره: حمیدرضا مداح 09153172411

عضو هیئت مدیره: موسی گل محمدی 09123789402

عضوعلی البدل هیئت مدیره: محمدجعفری 09171114625

عضو علی البدل هیئت مدیره:مهدی اسدزاده 09125849205

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳