حسین اسرافیلی، مدیرعامل انجمن: 09121224919

آدرس ایمیل: Esrafilih@yahoo.com --------------------------------------------------------------------------------------

 

 دکترحسن ابوطالبی، رییس هیئت مدیره 09121096628

آدرس ایمیل:abotalebihasan@gmail.com

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳