مسئولین کمیته های مختلف انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان و شماره تماس:

کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی: محمدرضا عسکری 09363095524

کمیته بهداشت و درمان: دکتر عنایت اله آطاهریان  09121486457

کمیته تجهیزات و لوازم توانبخشی: حسین مهرآیین 09123062197

کمیته فرهنگی: دکتر رضا محبی 09305228373

کمیته تربیت بدنی: مصطفی مسعودی 09121005752

کمیته سیاحتی زیارتی: موسی گل محمدی 09361395573

کمیته تعاون و معیشت: دکترحسن ابوطالبی 09121096628

کمیته مناسب سازی: حیدر بنایی 09121086639

کمیته پذیرش و آمار: مجیددریایی زاده 09381936433

کمیته هماهنگی استانها: حمیدرضا مداح 09153172411 

کمیته بانوان جانباز: خانم آمنه احمدی 09133127958ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳