بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از پیامدهای جنگ تحمیلی بجا ی ماندن تعداد کثیری از شهداءعزیز ومجروحین می باشد.بخشی ازخیل عظیم این مجروحین راجانبازان قطع نخاع تشکیل می دهند.
ازیک سواین عزیزان یکی ازگروههایی جانبازی هستند ،که بیشترین مشکلات جسمی واجتماعی را دارند.واز دگرسو به دلیل ضعف عملکرد نهادهای مسئول رسیدگی به جانبازان ،پاره ای از مشکلات موجود برزمین مانده وعزیزان جانباز نخاعی دچار سردر گمی وبلا تکلیفی در امور خود بسر می برده ومی برند.

برخی از دوستان جانباز نخاعی برای پی گیری وحل این مشکلات از سازمانی که مستقیما مسئول رسیدگی به امورآنان بوددر سال 87 اقدام به تاسیس تشکیلاتی تحت عنوان  گروه پیگیری نمودند.
بیش از یک سال با این عنوان موضوعات مربوط به جانبازان نخاعی مورد پیگیری قرار گرفت. به مرور پی بردیم که بخشی از مشکلات جانبازان نخاعی به سازمانهای دیگرمربوط میشود ، که در نتیجه  کم کم این ایده بوجود آمد، که این تشکیلات تا سطح یک انجمن مردم نهاد ارتقاء یابد تا بتوان موضوعات دیگر را از سایر سازمانها نیز پیگیری نمود.

بدنبال شکل گیری این ایده اقدام به تاسیس وثبت انجمن جانبازان نخاعی نمودیم.در سال 89 با تهیه و جمع آوری اساسنامه تعدادی ازانجمنها وبررسی آنها نهایتا پیشنویس اساسنامه انجمن جانبازان نخاعی تهیه و به وزارت کشورارائه شد.

وزارتخانه مذکوراعلام نمودکه فعالیتهای انجمنهای مردم نهاد، تنها ازطریق اساسنا مه یکسان وتیپ این وزارتخانه ممکن خواهد بود.بالاجبار اساسنامه این وزارتخانه ملاک فعالیت قرار گرفت ودر نام گذاری انجمن نیز مکلف به آوردن نام(ایرانیان)درادامه نام (انجمن جانبازان نخاعی )شدیم.که قطعا چاره ای جز پذیرش این نام هم نبود.

پس ازتصویب اساسنامه اولین انتخابات در89 برگزار گردید، که هردوسال یکباراین انتخابات با حضور کلیه اعضاء به منظور انتخاب هیئت مدیره وبازرسان تجدید میگردد.ضمن اینکه همه ساله با برگزاری مجمع عمومی با حضوراکثریت اعضاء گزارش عملکرد سالیانه به صورت کتبی وبا حضوربازرسان ونماینده وزارت کشور ارائه می گردد.

با تشکیل انجمن اعضاء گروه پیگیری در قالب کمیته هایی تخصصی همکاری خودرا با انجمن ادامه می دهند، که تعداد این عزیزان به حدود بیست نفر می رسد.
حوزه فعالیت انجمن کشوری است ، وضمن آنکه طبق اساسنامه اعضاء موظف به پرداخت حق عضویت می باشند،هیچ یک از اعضاء گروه پیگیری و انجمن بابت حضور و خدمات خود هیچ گونه وجهی در یافت نمی کنند.

پس ازتاسیس (انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان) فعالیت بر مبنای اساسنامه آغازشد،که بخشی ازاهم عناوین  فعالیتها به شرح زیر می باشد:
1-  پیگیری امور درمانی جانبازان نخاعی.
2-  پیگیری موضوع معیشت جانبازان نخاعی.
3-  پیگیری امور اجتماعی جانبازان نخاعی.
4-  پی گیری امور فرهگنی جانبازان نخاعی.
5-  کارشناسی لوازم توانبخشی جانبازان نخاعی.
6-  پیگیری امور ورزشی جانبازان نخاعی.
7-  پیگیری حقظ شادابی وروحیه جانبازان نخاعی.

جمعا تعداد فعالیتهای انجمن درحوزه های مختلف به بیش از صدها مورد می رسد،که بعضا به نتیجه رسیده وبرخی هنوزدردست پیگیری تا حصول نتیجه وبرخی نیز(مانند مسائل درمانی)نیاز به پیگیری دائمی دارد.

بدیهی است توفیق در دستیابی به نتیجه مطلوب و به انجام رساندن موضوعات و مشکلات موجود ، در گرو مشارکت و حضور فعال عزیزان جانباز نخاعی است، فلذا دست نیاز همکاری به سوی دوستان دراز و حضور گرم آنان را درادامه فعالیت ها قدر می دانیم.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳